SABASH BHF
top of page

UKBC AWARDS

Lifetime Achievement

Bisakha Sarker

Kanai Lal Chatterjee

Sakti Sadhan Chowdhury

Mrs Jharna Majumdar

Mr. Dipak Kumar Kundu

Late Dr Haripada Adhikari

Sera Bengali

TM Ahmed Kaysher

Rishi Banerjee

Mridul Dutta

Saroj Dutta

Dr Raja Biswas

Dr Kausik Mukherjee

Panchojonnyo Ghatak

 Sandeep Chakrabarty

Community Shaper

Sujit Bhattacharya

Ambalika Das

Dr. Kaushik Chakraborty

Bella Badrun Haque 

Jagadish Nath

Monjusree Mukhopadhyay

Ranjit Sinha

Dr Sandip Raha

Mrs Anuradha Roma Pal Choudhury

Shamim Azad

Ballari Banerjee

Shibopriya Mukhopadhyay

Prof. Sumantra Ray

bottom of page