SABASH BHF
top of page

UKBC 2024 AWARDS

Lifetime Achievement

Satya Kishore Sharma
Sharada Sharma
Ajoy Kar
Kunal Basu 
Debjani Chatterjee
Shrabani Basu
Iqbal Ahmed

Sera Bangali

Anirban Mandal
Hauke Wiebe
Saikat Basak
Shiladitya Sinha
Anju Sinha
Soma Ghosh
Bhaskar Sengupta
Dipa Roy
Haimanti Kumar
Sankha Subhra Mukherjee
Abir Mukherjee 
Sabarna Mukhopadhyay
Santanu Acharya
Prithwis Banerjee

Community Shaper

Anirban Mandal
Sudipta Samanta
Subhash Naha Biswas
Abhijit Chakraborty
Debbrata Paul
Jayanti Kundu
Asoke Chakraborty
Mina Ray (posthumous award)

bottom of page